ผู้บริหาร

นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
การวัดและประเมินผล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/06/2013
ปรับปรุง 26/02/2015
สถิติผู้เข้าชม 37319
Page Views 45131
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

ผู้วิจัย กิตติพงษ์ ผลสว่าง ปริญญา วท.. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

กรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฏร์ กรรมการ

รศ.ดร.สานิตย์ กายาผาด กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2553

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2551 มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนิเทศออนไลน์ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 15 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และครูผู้สอน จำนวน 158 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคำนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane, T. 1973 : 737) รวมทั้งสิ้น 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยมีจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บเพจ แบบประเมิน หาประสิทธิภาพของระบบนิเทศออนไลน์ แบบประเมินหาคุณภาพ ของระบบนิเทศออนไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนิเทศออนไลน์ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.77 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการหาประสิทธิภาพของระบบนิเทศออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบนิเทศออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. ผลการหาคุณภาพของระบบนิเทศออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบนิเทศออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนิเทศออนไลน์ พบว่า ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อระบบนิเทศออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป ระบบนิเทศออนไลน์สำหรับติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเหมาะสมให้ศึกษานิเทศก์นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และ มีความพึงพอใจต่อระบบนิเทศออนไลน์ ส่งผลที่ดีต่อการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปTitle The Development of On-Line Supervision System in Evaluating the

Drive of the Philosophy of Sufficiency Economy to Schools under the

Office of Maha Sarakham Educational Service Area 2

Authort Kittipong Polsawang Degree : M.Sc. (Computer Technology for Education)

Advisors Asst. Prof. Dr. Pisutta Arreerard Chairperson

Asst. Prof. Dr. Wittaya Arreerard Committee

Assoc. Prof. Dr. Sanit Kayaphad Committee

Rajabat Maha Sarakham University, 2010

Abstract

The objective of the research was to develop the efficient on-line supervision system in evaluating the drive of the philosophy of sufficiency economy to schools under the office of Maha Sarakham Educational Service Area 2, to determine the efficiency of the supervision system and to survey the satisfaction of teachers with the on-line supervision system. The sample subjects were 6 experts, 16 supervisors, 15 school administrators, and 158 teachers. They were selected by the purposive random sampling technique with Yamane method. The research instruments were a developed web-based computer program, an efficiency assessment form, a quality assessment form, and a questionnaire with .95 reliability value. The research statistics used were percentage, mean and standard deviation.

Results of the research were as follows:

The finding indicated that the average level of the efficiency of on-line supervision system evaluated by the experts was high. The average level of the efficiency regarding each item was also high.

The average level of the quality of the system was high, and the average level of the quality regarding each item was also high.

In regard to the satisfaction, it was found that the average degree of the satisfaction of the correspondents with the on-line supervision system was high.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.05 KB
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2556,22:59   อ่าน 515 ครั้ง